เรียนเชิญนะครับ...
https://youtu.be/he2kGVa8L2E

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร...
การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะและเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครู 
ให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3) ตามเกณฑ์ใหม่(ว 23/2561) 
สำหรับครู สังกัด อปท.(สายงานการสอน)

27 เมษายน 2562 
โรงแรมดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 เมษายน 2562 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 พฤษภาคม 2562 
โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
12 พฤษภาคม 2562 
โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
2 มิถุนายน 2562 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
7 กากฎาคม 2562 
โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

โอนลงทะเบียน 1,500 บาท
ถ้าไม่โอนจะไปจ่ายหน้างานก็ได้ครับ จ่าย 1,900 บาท
(จ่ายมากกว่าโอน ครับ)

ที่ มท 0809.4/ว 23 ลว. 7 มิถุนายน 2561
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร - สถาบันคุรุพัฒนา
(คูปอง 10,000 บาท)

 วิทยฐานะครูและบุคลากรฯ เกณฑ์ใหม่ อปท.(ว 23 ลว 7 มิ.ย. 61) 

  การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครู
       และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      สิ่งที่ส่งมาด้วย     
      แบบ วฐ.(word)
      โปรแกรม LTeacher(สำหรับบันทึกข้อมูล)
      คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
      ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
      PowerPoint โปรแกรม LTeacher
 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
      
      
      

 เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๓๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ซักซ้อมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  ดาวน์โหลดหนังสือ

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดาวน์โหลดหนังสือ : หลักเกณฑ์การขอฯ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการเตรียมประเมินภายนอก ศพด. 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท่านสามารถเข้าตรวจสอบผลการประเมินเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเตรียมรับการประเมินในรอบต่อไป ซึ่งจะเริ่มประเมินในช่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เตรียมให้พร้อมนะครับ ตรวจสอบผลการประเมิน

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๒๐๙๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศพด.ที่จะต้องได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเงื่อนไขของเวลาตาม พรบ.ฯ คือต้องได้รับการประเมินในทุก ๕ ปี จำนวน ๗๐ แห่ง และจะได้รับการคัดเลือก(สมัครใจแกมบังคับ) อีกจำนวน ๔๘๐ แห่ง สรุป ศพด. ทุกจังหวัดจะได้รับการประเมินในรอบนี้ ดาวน์โหลดหนังสือ

 เกี่ยวกับแผนฯ และโครงการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดหนังสือ
ขั้นตอนการจัดทำแผน : เค้าโครงแผน : ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการประสานแผน

====================================================================

ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต : โทร : 09 3131 9069 : ID Line : krucyber : 09 3131 9069

====================================================================

+ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา