ประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลงานฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 ดาวน์โหลดแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ.๑) 
 ดาวน์โหลดรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(วฐ.๒) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
     (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะฯ 

 

 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน      
 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน     
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 ตัวอย่างการเขียน SAR. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
 ตัวอย่าง สรุปคะแนนผลการประเมินฯ 2 ปี (8 ครั้ง) 
 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย     
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
 คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ การกำหนดอัตลักษณ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์(สังกัด อปท.)

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ กท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตะแหน่งนี้
๒. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ กท.กำหนด
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ตามที่ กท.กำหนด

มีหลายท่านถามมาว่า.....
การเสนอขอฯวิทยฐานะครูชำนาญการ จะด้องผ่านการพัฒนา(อบรม) ก่อนถึงจะแต่งตั้งได้.....ใช่หรือไม่ ??
บางท่านบอกเล่ามาว่าเพื่อนๆหลายคน ไปอบรมเพราะเข้าใจว่าต้องผ่านการอบรมก่อนถึงจะแต่งตั้งได้......

ขอชี้แจงและแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ......
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อนจึงจะแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอได้ ซึ่งการพัฒนาก่อนแต่งตั้งนั้นเป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด ผลการพัฒนานำไปในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา
การพัฒนาจัดโดยมหาวิทยาลัย ฯลฯ
โดยมีค่าอบรมประมาณ 4,000-5,000 บาท

### ส่วนวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรม ครับ ###
..........การเข้ารับการอบรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการเสนอขอ เพื่อไปให้ถูกทิศทาง...........

ท่านก็พิจารณาเอาเองว่าการเข้ารับการอบรม คุ้มค่ากับเงิน และเวลาที่ท่านเสียไปหรือไม่ ครับ.......

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขฯ(ฉ. ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 กฏกระทรวงฯว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓  
 ดาวน์โหลด PowerPoint การบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฟรี !!  
 ดาวน์โหลด หนังสือด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 หลักสูตรการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 

  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม

 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
  บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 
 
 

krucyber เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)


 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 ทต.หัวนาคำ กาฬสินธุ์
 ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 กองการศึกษา ทต.คูเมือง
 อบต.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง ยะลา
 กองการศึกษา ทต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 อบต. หนองกระทุ่ม ปากท่อ


 ศพด.อบต.ก้านเหลือง นางรอง
 ศพด.ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา
 ศพด.หนองคูโคกขุมดิน
 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
 ศพด.ตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
 ศพด.บ้านจัน
 ศพด.เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ศพด.บ้านดอนสถาน
 ศพด.เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 ศพด.บ้านท้องกรูด
 ศพด.เทศบาล ตำบลลานกระบือ
 


กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2114
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2191
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4305
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว20680
mod_vvisit_counterเดือนนี้4305
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว79158
mod_vvisit_counterยอดรวม5592156

เรามี: 19 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 54.234.153.208
 , 
Today: พ.ค. 02, 2016

บุคคลออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์