รอบต่อไป....
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ เดอะเลกาซี่ นนทบุรี   

+  ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐(๔๒ ซี นครสวรรค์)
ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐(เดอะเลกาซี่ นนทบุรี)
ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐(เวียงตาก ตาก)
+  ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐(เดอะมันตรินี เชียงราย)

+  ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐(พะเยาเกทเวย์)
ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐(แม่ยมพาเลส แพร่) 
+  ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐(กิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี)
ภาพการอบรม เตรียมประเมินวิทยฐานะ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐(เพชรเกษม สุรินทร์)

 เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๓๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ซักซ้อมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  ดาวน์โหลดหนังสือ

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดาวน์โหลดหนังสือ : หลักเกณฑ์การขอฯ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการเตรียมประเมินภายนอก ศพด. 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท่านสามารถเข้าตรวจสอบผลการประเมินเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเตรียมรับการประเมินในรอบต่อไป ซึ่งจะเริ่มประเมินในช่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เตรียมให้พร้อมนะครับ ตรวจสอบผลการประเมิน

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๒๐๙๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศพด.ที่จะต้องได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเงื่อนไขของเวลาตาม พรบ.ฯ คือต้องได้รับการประเมินในทุก ๕ ปี จำนวน ๗๐ แห่ง และจะได้รับการคัดเลือก(สมัครใจแกมบังคับ) อีกจำนวน ๔๘๐ แห่ง สรุป ศพด. ทุกจังหวัดจะได้รับการประเมินในรอบนี้ ดาวน์โหลดหนังสือ

 เกี่ยวกับแผนฯ และโครงการ 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดหนังสือ
ขั้นตอนการจัดทำแผน : เค้าโครงแผน : ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการประสานแผน

 เกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ๓ ขวบ ภาคเรียนที่ ๑
ดาวน์โหลด
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ๓ ขวบ ภาคเรียนที่ ๒
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างบันทึกหลังสอนระดับปฐมวัย
ดาวน์โหลด

====================================================================

ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต : โทร : 09 3131 9069 : ID Line : krucyber : 09 3131 9069

====================================================================

+ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
+ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา