กำหนดการอบรมหลักสูตร 
        "เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรมได้ที่นี่ครับ 


................................................................................................................................

ดาวน์โหลด...แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ 
................................................................................
CD-แผนฯ สำหรับ ศพด.(ปรับปรุงใหม่ พ.ค.๒๕๕๙) 

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(๒๕๕๘๙ - ๒๕๖๒)
๒. แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(๒๕๕๘๙ - ๒๕๖๑)
๓. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๔. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

# ปรับปรุงใหม่ล่าสุดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #
....จำหน่ายราคาเดิม ๓๙๐ บาท ครับ....
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๙๓ ๑๓๑ ๙๐๖๙

....................................................................................


 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศพด.(๒๕๕๙-๒๕๖๒) ไฟล์ Word  
        หน้าปก     คำนำ สารบัญ     บทที่ ๑ บทนำ     บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ฯ     บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์
        บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล     ภาคผนวก 
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลงานฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 ดาวน์โหลดแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ.๑) 
 ดาวน์โหลดรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(วฐ.๒) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
     (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะฯ 

 

 แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน      
 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน     
 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 ตัวอย่างการเขียน SAR. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
 ตัวอย่าง สรุปคะแนนผลการประเมินฯ 2 ปี (8 ครั้ง) 
 คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย     
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
 คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ การกำหนดอัตลักษณ์  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์(สังกัด อปท.)

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ กท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตะแหน่งนี้
๒. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ กท.กำหนด
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ตามที่ กท.กำหนด

 

 ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย  
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขฯ(ฉ. ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

 กฏกระทรวงฯว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓  
 ดาวน์โหลด PowerPoint การบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฟรี !!  
 ดาวน์โหลด หนังสือด่วนที่สุด ของกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 หลักสูตรการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ 
  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม

 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
  บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 
 
 

krucyber เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)


 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 ทต.หัวนาคำ กาฬสินธุ์
 ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 กองการศึกษา ทต.คูเมือง
 อบต.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง ยะลา
 กองการศึกษา ทต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 อบต. หนองกระทุ่ม ปากท่อ


 ศพด.อบต.ก้านเหลือง นางรอง
 ศพด.ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา
 ศพด.หนองคูโคกขุมดิน
 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
 ศพด.ตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
 ศพด.บ้านจัน
 ศพด.เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ศพด.บ้านดอนสถาน
 ศพด.เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 ศพด.บ้านท้องกรูด
 ศพด.เทศบาล ตำบลลานกระบือ
 


กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1835
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2988
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19659
mod_vvisit_counterเดือนนี้77685
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว97784
mod_vvisit_counterยอดรวม5945976

เรามี: 32 บุคคลทั่วไป, 3 bots ออนไลน์
Your IP: 23.20.75.214
 , 
Today: ส.ค. 26, 2016

บุคคลออนไลน์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์