arunee.net : เว็บเพื่อการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คำชี้แจงการประเมินด้านที่ ๑
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีองค์ประกอบ
การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น ๕ ตอน จำนวน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตอนที่ ๑ การมีวินัย มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ (๒๐ คะแนน)
ตอนที่ ๒ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ (๒๐ คะแนน)
ตอนที่ ๓ การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ (๒๐ คะแนน)
ตอนที่ ๔ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ (๒๐ คะแนน)
ตอนที่ ๕ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีจำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ (๒๐ คะแนน)

๒. เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังนี้

๓. เกณฑ์การตัดสิน
๓.๑ ผู้ที่ผ่านการประเมินด้านที่ ๑ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
(๑) วิทยฐานะชำนาญการ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๒) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
(๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕
(๔) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๒ กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑ และคณะกรรมการชุดที่ ๑ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาได้ ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย ดังนี้
(๑) วิทยฐานะชำนาญการ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๒) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
(๓) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
(๔) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕
๔. วิธีการประเมิน
๔.๑ ให้กรรมการผู้ประเมินใช้แบบประเมินด้านที่ ๑ (วฐ.๔ และ วฐ.๕) ควบคู่กับกรอบ การประเมินด้านที่ ๑ และคำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ ๑ ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวใช้ประเมินได้ ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ
๔.๒ ให้กรรมการแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงาน และเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ประวัติการรับราชการ (ก.พ.๗) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา เอกสาร หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับการประเมินผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามพฤติกรรมและหรือหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวงกลมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ ที่สอดคล้องกับหลักฐาน ร่องรอย และให้บันทึกข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อนพฤติกรรมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมิน ในแบบบันทึกการประเมินด้านที่ ๑ (วฐ. ๔) แล้วนำระดับคุณภาพที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึก และคิดค่าคะแนนลงในตารางท้ายแบบ วฐ. ๔ พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ด้วย

ทั้งนี้การประเมินด้านที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
๔.๓ ให้คณะกรรมการทั้ง ๓ คน สรุปคะแนนการประเมินลงในแบบ วฐ. ๕ ทุกครั้งที่มีการประเมิน คือ ครั้งที่ ๑ และหรือครั้งที่ ๒ (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ ๑) และหรือครั้งที่ ๓ (หลังจากการพัฒนาครั้งที่ ๒) แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบันทึกข้อสังเกตซึ่งเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิดเห็น ในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินทุกครั้งที่มีการประเมินไว้ด้วย

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ ๑
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ทุกตำแหน่ง และทุกวิทยฐานะ)

 

Share
function fbs_click1802889790() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return false;...
function fbs_click1355954657() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click728532685() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click1548962289() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click1224908218() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click993732() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return false;...