folder ศูนย์ดาวน์โหลด

folder PowerPoint สำหรับวิทยากร
folder SAR ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
folder SAR ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
folder การคัดเลือกกรณีมีเหตพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
folder การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2560
folder การจัดแฟ้มเตรียมประเมินมาตรฐานที่ ๑ (ตัวบ่งชี่ที่ ๑.๑-๑.๕)
folder การบริหารงานบุคคลครู และบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่น
folder การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูฯ"ระบบวิทยฐานะ"
folder การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศพด. 2560
folder การเงิน
folder ครู ชำนาญการพิเศษ ศพด.
folder คู่มือจัดทำแผนฯ 2559
folder คู่มือปฎิบัติงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
folder คู่มือระบบประกันคุณภาพ 8 เล่ม
folder ซักซ้อมการจัดทำแผนการจัดการศึกษา 4 ปี ของ ศพด.
folder ซักซ้อมวิทยฐานะครูชำนาญการ ศพด.
folder ตำแหน่งและวิทยฐานะครูฯ อปท.
folder บันทึกควาามดีนักเรียน และครู
folder ประเมินภายนอกรอบสี่(๒๕๕๙-๒๕๖๓)
folder มาตรฐาน ศพด. 2562
folder มาตรฐาน ศพด.ใหม่_2561
folder มาตรฐานฯ
folder ระเบียบ กฎหมายฯ 2560
folder รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับ ศพด.(SAR)
folder ว 23
folder วิทยฐานะครู ศพด.๒๕๖๑
folder หนังสือราชการ, หนังสือเวียน, กฏระเบียบ, ประกาศจาก ก.ค.ศ. ศธ. ก.กลาง ฯลฯ
folder หนังสือเชิญอบรม พะเยา+แพร่(เสาร์ 23 - อาทิตย์ 24 ก.ย.2560)
folder หนังสือเชิญอบรม ๒๕๖๑
folder หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐
folder หลักสูตรฯ
folder หลักสูตรใหม่
folder หลักเกณฑ์ฯวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ๒๕๖๐(ว ๒๑)
folder เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ อปท.(ว ๒๓ ลงวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑)
folder เครื่องราชอิสริยาภรณ์
folder เตรียมประเมิน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้
folder เอกสารและแบบฟอร์ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
folder แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑
folder แบบ วฐ.
folder แบบ วฐ. และแบบประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
folder แบบประเมินวิทยฐานะ
folder แบบประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ศพด.
folder แบบฟอร์ม-เอกสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2560
folder แบบฟอร์มสนับสนุนการหารือเรื่องใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาฯ(ว ๒๐)
folder แบบสอบถาม
folder แผนการจัดประสบการณ์-แผนการสอน-บันทึกหลังสอน
folder แผนการศึกษาแห่งชาติ
folder แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ศพด.
folder แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำหรับ ศพด.
folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศพด.
folder แผนฯ 2559
folder แฟ้มสะสมงานครู ศพด.
folder โครงการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2560
folder โครงการอบรมก่อนแต่งตั้ง ปีงบฯ 2562
folder ไฟล์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว 1080 ลว.4 มิ.ย.6
folder ไฟล์เอกสาร และข้อมูลสำหรับผู้เข้าอบรม คศ.๓