ยังเป็นที่กังขาและสงสัยกันมาโดยลำดับว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถขอมีวิทยฐานะได้หรือไม่ มีการบอกเล่าและขยายคำพูดจากที่ได้ยินมาและเล่าต่อๆ กันไป บ้างก็ว่าขอได้ บ้างก็ว่าขอไม่ได้ ในขณะที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงของกรมส่งเสริมก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแถลงไข คงเป็นเพราะกรมได้ออกหนังสื่อและประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ชัดเจนแล้ว ประมาณว่าให้ไปอ่านเอาเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีการจัดอบรมเตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการโดยบุคลากรของกรมส่งเสริมเป็คนจัด นั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกให้รู้ว่า ครูศูย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ เหตุผลอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถขอมีวิทยฐานะได้ เหตุผลประการแรก "ครู" สังกัดอื่น ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. หรือโรงเรียนเทศบาล สามารถขอได้ แล้วทำไม"ครู" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะขอไม่ได้ เพราะมีตำแหน่งเป็น "ครู" เหมือนกัน ประการที่สอง....   pdf ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(อบต.) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (1.69 MB)  ข้อ 3.1 ได้กำหนดประเภทพนักงานครูเทศบาล(อบต.) 3.1.1 สายงานการสอนได้แก่ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย และครู ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ตามประกาศฉบับเดียวกัน) ได้กำหนดวิทยฐานะสายงานการสอนประกอบด้วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดูต่อไปกับประกาศฉบับเดิมได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง "ครู"เกี่ยวกับ.....

คุณสมบัติสำหรับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งไว้ 3 ข้อ คือ
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ฯ 
2) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย/ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก/ตำแหน่งหัวหน้า ศพด.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.(ก.อบต.) ฯ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การให้ได้รับเงินเดือน...ข้อนี้สำคัญ !!
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ใดผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ  
ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.ท.(ก.อบต.) กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2  คศ.3   คศ.4  หรือ คศ.5  ตามลำดับ

...ก้าวอย่างมั่นใจ ก้าวไปกับทีมงานอรุณี ดอทเน็ต ...

สำรองที่นั่ง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.... 093-1319069