ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

มีหน้าที่....
1) ดำเนินการประชุมชี้แจงครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
2) จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
3) อำนวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งด้าน คู่มือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ
4) ประสานงาน กำกับดูแลติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีหน้าที่.... กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การศึกษาปฐมวัย)เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มาเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3. คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีหน้าที่....
1) จัดการประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการเตรียมการจัดทำแฟ้มมาตรฐาน
2) จัดทำแฟ้มรายมาตรฐานให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
3) หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีหน้าที่....
1) ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนฯ จากคู่มือการจัดทำแผนฯ ของ อปท.
2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวทางในคู่มือแนวทางการจัดทำแผนฯ จากคู่มือการจัดทำแผนฯ ของ อปท.
3) นำร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้
4) ประกาศใช้แผนฯเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีหน้าที่....
1) จัดประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนวิธีการประเมิน
2) ทำการประเมินโดยใช้คู่มือประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบการประเมิน และกรอกผลการประเมิน ระบุ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรม โครงการ รวมทั้งให้เสนอแนะแนวทางพัฒนา/แก้ไขรายตัวบ่งชี้ จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน
3) นำข้อมูลไปกรอกในแบบประเมิน และนำส่งคณะกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
4) หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
มีหน้าที่....
1) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2) ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ให้ต้นสังกัดตามเวลาที่กำหนด
3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมินตนเอง

7. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
มีหน้าที่.... ติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ

... โปรดติดตามตอนต่อไป ....

โปรดติดตามการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท."
โดยทีมงานอรุณี ดอทเน็ต ..... เร็วๆนี้ !!