ผู้ดูแลเว็บ : นายเข็มชาติ พิมพิลา
อีเมล์ : krucyber@gmail.com
ไอดีไลน์ : krucyber
โทร  09 3131 9069

เอกสารที่จำเป็นสำหรับครู ศพด.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2100

ไฟล์เอกสารจำหน่าย ส่งไฟล์ทางไลน์  เฟสฯ
หากท่านต้องการติดต่อได้ที่ 09 3131 9069 หรือ ไอดี: krucyber หรือทางเฟสฯ: ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

1. หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.ปีการศึกษา 2561 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ปฐมวัย 2560 ราคา 290 บาท

2. SAR ปีการศึกษา 2562 สอดคล้องมาตรฐานใหม่ ราคา 290 บาท

3. แผนฯปีการศึกษา 2562 พร้อม 25 โครงการ สอดคล้องมาตรฐานใหม่ ราคา 290 บาท

4. รายงานประกอบการขอเลื่อนเงินเดือนฯ ใหม่ ราคา 390 บาท

5. ตัวอย่างการเขียน ID PLAN และ PLC ราคา 290 บาท 

6. ไฟล์เอกสาร "การจัดระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806" พร้อมไฟล์คู่มือ ที่ใช้จัดอบรม ราคา 990  บาท

7. ไฟล์เอกสาร "การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง-มาตรฐานวิทยฐานะและเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ว 23/2561 สำหรับครู สังกัด อปท. สายงานการสอน” (เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) พร้อมไฟล์คู่มือ ที่ใช้จัดอบรม ราคา 990 บาท


     

หมวด: