จำนวนผู้เข้าชม(นับ 15 ก.ย. 2555)
Website counter 

  การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม นางอรุณี  พิมพิลาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยเคียน  สังกัด อบต. ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  ( ด้านที่  1 การปฏิบัติตน)

• คำสั่งมอบหมายงาน
• บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ
• บันทึกครูเวรประจำวัน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน
• บันทึกความดี
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
• ภาพกิจกรรม

• คำสั่งมอบหมายงาน   • บันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการ   • บันทึกครูเวรประจำวัน   • บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
• บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน    • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ • โครงการวันสำคัญ 
• โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   • โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 

• บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ    • บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก • กิจกรรมโครงงาน  
• วิจัยในชั้นเรียน  • รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
• รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
• เกียรติบัตร/วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม /การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมทางศาสนา/วันสำคัญต่างๆ
• ฯลฯ  

  เอกสาร - หลักฐานประกอบการประเมินฯ  (ด้านที่  2  การปฏิบัติงาน)
คำสั่งมอบหมายงาน   • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา • หนังสือคำสั่ง/ใบสมัครเข้าร่วมประชุม อบรมฯ   
• โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  • หลักสูตรสถานศึกษา • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
• โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
• โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
 • โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• โครงการผลิตสื่อ    • บันทึกการผลิต และใช้สื่อการเรียนรู้  • ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
• แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  • บันทึกการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน   
• รายงานปฏิบัติงาน/โครงการ   • บันทึกการผลิต และการใช้สื่อ  • หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น   
• บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอก  • กิจกรรมโครงงาน    •  วิจัยชั้นเรียน
 • งานธุรการชั้นเรียน ต่างๆ   • แผ่นพับประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร • เกียรติบัตร - วุฒิบัตร   • ภาพกิจกรรม
• ฯลฯ

  ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอวิธีการจัดแฟ้มงาน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา  
เพื่อเป็นแนวทาง  ในโอกาสต่อไป.......โปรดติดตาม ครับ !!!

 

ข้อคิดเห็น  

 
0 #2 16-02-2015 15:51
อ้างอิง ครูใหม่:
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^

http://arunee.net/
อ้างอิง
 
 
-1 #1 16-02-2015 14:10
รอๆๆค่ะ
วิธีการจัดแฟ้มง าน บางส่วนของ ครูอรุณี พิมพิลา
เพื่อเป็นแนวทาง ในโอกาสต่อไป

^^
อ้างอิง
 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่