มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ประกอบไปด้วย เกณฑ์ 3 ด้าน คือ
1. การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก   2. การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3. คุณภาพเด็ก

มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 3 พ.ค. 54 ประกอบด้วย เกณฑ์ 3 ด้าน ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ควรทำความเข้าใจ และเตรียมรับการประเมินฯ
 อ่านต่อ...  

การเขียน SAR ตามแบบมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
  อ่านต่อ... 

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่