Website counter
เริ่มนับ 3 มีนาคม 2556

ผมมีโอกาสเข้าสังเกตการณ์ การอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม เดอะเล็ก กาซี่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งครูอรุณีพิมพิลา เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ มีครูฯ เข้าอบรมทั้งสิ้น 299 คน 

มีประเด็นที่น่าสนใจพอสรุปได้ ดังนี้

1. การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก รอบสาม งบฯ ปี 2556 จะไม่มีการขอตำแหน่งเพิ่มเติม เพราะการบรรจุแต่งตั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรอบแรก มีการทุจริตค่อนข้างมาก กรมส่งเสริมฯ ต้องเคลียปัญหานี่ให้จบสิ้นก่อน  รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือไไม่  หากตรวจสอบพบก็จะต้องคืนตำแหน่งให้กรมฯ นั่นก็หมายความว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุฯ โดยไม่ชอบ ก็จะต้อง "ออกจากราชการ"  

ปัจจุบัน (9 ก.พ.2556) มีตำแหน่งคืนกรมฯ ประมาณ 2-3 พัน ตำแหน่ง เมื่อสะสางปัญหาเสร็จ ก็จะสรุปตำแหน่งและจะจัดสรรไปยัง อปท. เพื่อเข้าสูกระบวนการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ กรณีพิเศษ ต่อไป.  จะเป็น วัน  เดือน  ปี ใด นั้น....

ณ  วันนี้ นี้ยังไม่มีใครให้คำตอบได้  สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการบรรจุฯ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  อย่ารอให้เค้าประกาศก่อนค่อยทำ....... จงมั่นใจว่าการบรรจุแต่งตั้งฯ จะต้องมีอีกแน่นอน 

2. ข้อมูลจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และจำนวนเด็ก  (ข้อมูล ณ 10 มิถถุนายน 2554)
    2.1  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           19,978     ศูนย์
    2.2  จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก                    52,164     คน
    2.3  จำนวนเด็ก                               933,720      คน

                                                                                       *  เฉลื่ย  ครู 1  คน  ต่อเด็ก  19  คน

3. พรบ. ระเบียบกฎหมายฯ ที่ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องรู้และทำความเข้าใจ
    -  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 

ข้อคิดเห็น  

 
-1 #10 14-08-2014 06:10
อ้างอิง kitti:
เป็นคนหนึ่งที่ถ ูกกลั่นแกล้งแต่ โชคชะตาทำให้สอบ ได้อีกครั้ง
ทั้งๆที่มีคุณสม บัติเกิน ๑ จบตรีการประถมศึ กษา เกรด ๓.๕๓ ป.บัณฑิต ๓.๗๘ ป.โท ๔.๐๐ ๒.ทำงานศพด./หัวหน้าศพด.มาเป็นภารกิจ ๔ ปีกว่า ๓.มีใบประกอบวิชาช ีพครูและผู้บริห ารสถานศึกษาตั้ง แต่ครั้งแรกที่ค ุรุสภาออกตามกฎห มาย
ปัจจุบันเป็นหัว หน้าวิชาการของโ รงเรียนราชประชา นุเคราะห์
087-9260969 ทำใจและทำใจ

....ครับ....
อ้างอิง
 
 
+1 #9 14-08-2014 04:51
เป็นคนหนึ่งที่ถ ูกกลั่นแกล้งแต่ โชคชะตาทำให้สอบ ได้อีกครั้ง
ทั้งๆที่มีคุณสม บัติเกิน ๑ จบตรีการประถมศึ กษา เกรด ๓.๕๓ ป.บัณฑิต ๓.๗๘ ป.โท ๔.๐๐ ๒.ทำงานศพด./หัวหน้าศพด.มาเป็นภารกิจ ๔ ปีกว่า ๓.มีใบประกอบวิชาช ีพครูและผู้บริห ารสถานศึกษาตั้ง แต่ครั้งแรกที่ค ุรุสภาออกตามกฎห มาย
ปัจจุบันเป็นหัว หน้าวิชาการของโ รงเรียนราชประชา นุเคราะห์
087-9260969 ทำใจและทำใจ
อ้างอิง
 
 
+6 #8 05-07-2013 06:53
คนที่ได้รับการบ รรจุบางคนพิมพ์ง านยังไม่เป็นเลย ต้องจ้างเด็กนัก เรียนมัธยมและงา นเอกสารในศูนย์เ ด็กก็ให้คนที่ไม ่ได้บรรจุทำทั้ง ๆที่ได้เงินเดือ นเยอะกว่าตั้ง60 00บาท ช่างไม่ยุติธรรม เลยกรมๆน่าจะประ เมินความสามารถด ้วยก่อนจะให้บรร จุ
อ้างอิง
 
 
+7 #7 05-07-2013 06:51
กรมควรจะประเมิน ประเมินความสามา รถด้วยคนที่ได้บ รรจุบางคนพิมพ์ง านก็ไม่เป็น งานเอกสารในศูนย ์ก็ให้คนที่ไม่ไ ด้บรรจุทำหมด ทั้งที่เงินเดือ นมากกว่า6000บาท ช่างไม่ยุติธรรม เลย
อ้างอิง
 
 
+14 #6 13-06-2013 07:00
กรมจ้าขา เห็นใจคนรอหน่อย นะคะ ทำงานเหมือนคนที ่บรรจุแต่เงินเด ือนได้น้อยกว่าอ ีก น่าน้อยใจมากๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอย่ างน้อยปรับเป็น15000ก็ยังดีเพรา ะเรียนจบนานแล้ว
อ้างอิง
 
 
+12 #5 24-05-2013 14:54
ฉันอยู่นานแล้วไ ม่มีอะไร ประกันตัวยามแก่ จะขอลาออกดีกว่า เจ้านาย
ทำดีได้ชาติหน้า ทำเอาหน้าได้ชาต ินี้ ขี้เกียจตัวเป็น ขนกับได้ตำแหน่ง
ขยันตัวเป็นแกลว กลับตกตำแหน่ง
อ้างอิง
 
 
+14 #4 28-03-2013 04:28
ตอนนี้จัดสรรมาแ ต่ละจังหวัดแลัว ครับ มีจำนวนไม่มากคร ับ น้อยมาก ใครโชคดี วาสนาดี ก็ถือว่าเป็นโชค ก็แล้วกันครับ หลายๆที่มีหนังส ือออกแล้ว ส่วนคนที่พลาดรอ บนี้ก็รอดู ปี 57 นะครับ โชคดี
อ้างอิง
 
 
+40 #3 09-03-2013 20:48
กรมขา.... ตอนนี้ผดด.ที่รอบรรจุรุ่นห ลังๆขาดกำลังใจก ันหมดแล้วค่ะ เรียนจบนานแล้ว 15000 บ. ก็ไม่ได้ บรรจุก็ยังไม่มี กำหนดอีก แต่ต้องทำงานเท่ ากับคนที่ได้บรร จุไปแล้วอีก น้อยใจมากๆๆค่ะ แอบอิจฉาโรงเรีย นเอกชนด้วยเขาได ้ 15000 บ. กันหมดแล้ว แถมยังพนง.จ้างของเทศบาลที ่เพิ่งเข้ามาใหม ่อีกก็ยังได้ 15000 บ. ทั้งๆที่ต้องซื้ อข้าวกินเหมือนก ันแท้ๆ.....เศร้าจริงๆ...หมดกำลังใจค่ะ
อ้างอิง
 
 
+29 #2 05-03-2013 11:01
แม้แต่เว็บยังโด นปิดแล้ว บางคนไม่มีใบประ กอบก็ยังให้เป็น แต่คนมีครบกลับไ ม่เป็นครูแล้วถ้ าครุสภาไม่รับรอ งจะทำอย่างไรคนท ี่เป็นไปแล้ว
อ้างอิง
 
 
+24 #1 05-03-2013 10:57
คงจะเกษียณลายคน เลยไม่อยากได้ตำ แหน่ง จะต้องพัฒฯาอย่า งเข็ม สองปี กว่าจะได้ คส 1 อีก ตายคนอายุมากอยู ่มานานเสียเงินไ ปเรียนกว่าตำแหน ่งจะมา คงจะได้คนรุ่นให ม่ (เกษียณไปก็เปล่ าเสียสละไม่มีอะ ไรติดตัว สุดท้าย รอ ไปเถอาะ
อ้างอิง
 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่