ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ

Website counter
นับ  24 มีนาคม 2556

ตัวอย่างที่ 1

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความให้เป็นเลิศ มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ เน้นการปฏิรูประบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Objective)
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

ตัวอย่างที่ 2

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กปฐมวัย

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้มีความสุข รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งแวดล้อม
3. พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดม จัดหา ใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร ภุมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ และเอื้อต่อความสมบูรณ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีการกระจายอำนาจและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 3

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................จะจัดและพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาด ทั้งทางด้านปัญญาและอารมณ์ ควบคู่กับความสามารถด้านศีลธรรมและจริยธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชน

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก........มีดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และนำศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียน
3. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน และชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่