หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ


หลักเกณฑ์

1. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
    1.1 ดำรงตำ แหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำ หรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
    1.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
    1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
    ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)
       ส่วนที่ 2 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา
       ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
    ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้
       ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจาก หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
       ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
    ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ โดยคำนึงถึงปริมาณ คุณภาพและสภาพของงานด้วย
3. การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ส่วนด้านที่ 3 ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินนำเสนอ และตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
4. การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน และให้ดำเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคำขอจากสถานศึกษา
5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
    5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
    5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
    5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึง ส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูแนวทางนะครับ 

 

ข้อคิดเห็น  

 
0 #2 03-05-2013 03:57
อ้างอิง นายทองเพชร คงอุดม:
เป็นเว็บไซต์ ที่ดีมากเหมาะกั บ ครูผู้ดูแลเด็ก และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม
ขอให้ดูแลไปเลื่ อยๆ.นะครับ

ขอบคุณมากนะครับ
หากมีข้อติติง หรือชี้แนะ ทีมงานพร้อมน้อม รับ ครับ
อ้างอิง
 
 
+1 #1 03-05-2013 03:22
เป็นเว็บไซต์ ที่ดีมากเหมาะกั บ ครูผู้ดูแลเด็ก และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม
ขอให้ดูแลไปเลื่ อยๆ.นะครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

krucyber เบอร์หลัก Line ID 09 3131 9069 เบอร์สำรอง 09 7965 6069
 บัญชีออมทรัพย์ กสิกรไทย 455 2 13601 8 (เข็มชาติ พิมพิลา)
    (สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย)
 บัญชีออมทรัพย์ กรุงไทย 982 3 00337 8 (มินตรา พิมพิลา)
    (สาขาเซนทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย)


 Facebook ทีมงาน arunee.net  
 http://www.drsuwan.com/    
 เผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โครงการ รมป.  
 สำนักมาตรฐานวิชาชีพครู
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

 ทต.หัวนาคำ กาฬสินธุ์
 ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 กองการศึกษา ทต.คูเมือง
 อบต.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง ยะลา
 กองการศึกษา ทต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 อบต. หนองกระทุ่ม ปากท่อ


 ศพด.อบต.ก้านเหลือง นางรอง
 ศพด.ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา
 ศพด.หนองคูโคกขุมดิน
 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
 ศพด.ตำบลหนองไร่ จ.ระยอง
 ศพด.บ้านจัน
 ศพด.เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ศพด.บ้านดอนสถาน
 ศพด.เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 ศพด.บ้านท้องกรูด
 ศพด.เทศบาล ตำบลลานกระบือ
 


กฎฯ ระเบียบ

 กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ ๒๕๕๘

 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยฯ2557 รุ่นที่ 9 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ 2557 รุ่นที่ 25 
 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 24 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 23 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 22 
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ฯ2557 รุ่นที่ 21 

  เข้าอ่านหนังสือราชการอื่นๆ อีก 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2001
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2100
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว26003
mod_vvisit_counterเดือนนี้83578
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว97784
mod_vvisit_counterยอดรวม5951869

เรามี: 18 บุคคลทั่วไป, 2 bots ออนไลน์
Your IP: 54.144.3.134
 , 
Today: ส.ค. 29, 2016

บุคคลออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์